Klauzula informacyjna

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez „Psychoporadnię” Prywatny Gabinet Psychologiczny Katarzyna Fiszer w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Psychoporadnia” Prywatny Gabinet Psychologiczny Katarzyna Fiszer, ul. Zachodnia 14, 95-054 Ksawerów (dalej: My). Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • świadczyć Ci usługi psychologiczne
 • przeprowadzić diagnozę
 • objąć Cię umową na realizację usług, dostarczyć Ci inne rodzaje usług polegających m.in. na wystawianiu opinii i zaświadczeń
 • zarządzać udzielaniem przez nas usług
 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia
 • przekazać materiały do pracy terapeutycznej
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa
 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny
 • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO
 • odpowiadać na wiadomości wysłane do nas smsowo, mailowo lub przez formularz kontaktowy
 • informować o nowych ofertach i wydarzeniach

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 • przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu
 • przez 6 lat – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami
 • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. psychologom, psychoterapeutom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach Psychoporadni
 • osobom upoważnionym przez Ciebie w związku z realizacją praw Pacjenta
 • dostawcom usług zapewniającym Psychoporadni odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy usług informatycznych, personel niemedyczny Psychoporadni)
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym)
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji  – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie 1. powyżej,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

6. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez wcześniejszego uzyskania Twojej zgody.

9. Obowiązek podania danych

W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z działalnością Psychoporadni nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Reklama